hội đồng quản trị

MR. ĐINH DUY KHA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MR. BÙI XUÂN BIÊN
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
MR. NGUYỄN CHÍ THÀNH
Thành Viên HĐQT Kiêm PTGĐ Kinh Doanh
MR. TRẦN VĂN LƯỢNG
Thành Viên HĐQT Kiêm Cố Vấn
MR. BÙI XUÂN TÙNG
Thành Viên HĐQT Kiêm Cố Vấn
MR. Đỗ Đức Anh
Thành Viên HĐQT Kiêm PT Dự Án

ban điều hành

MR. ĐINH DUY KHA
TỔNG GIÁM ĐỐC PHU AN LAND
MR. NGUYỄN CHÍ THÀNH
PTGĐ KINH DOANH
MR. TRẦN VĂN LƯỢNG
PTGĐ TÀI CHÍNH
MR. ĐỖ ĐỨC ANH
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
MR. BÙI VĂN TÙNG
CỐ VẤN CAO CẤP
MR. LÊ ĐÌNH KHÁNH
Cố Vấn Pháp Lý
MS. BÙI THỊ LIỄU
THỦ QUỸ