MR. BÙI XUÂN BIÊN
Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
MR. ĐINH DUY KHA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MR. NGUYỄN CHÍ THÀNH
Thành Viên HĐQT Kiêm PTGĐ Kinh Doanh
MR. TRẦN VĂN LƯỢNG
Thành Viên HĐQT Kiêm Cố Vấn
MR. BÙI THANH TÙNG
Thành Viên HĐQT Kiêm Cố Vấn
MR. Đỗ Đức Anh
Thành Viên HĐQT Kiêm PT Dự Án